TECH MAHINDRA
Subject: Reasoning
Duration:15 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
11 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: English
Duration:11 mins
Total Questions:11
TECH MAHINDRA
11 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: aptitude
Duration:20 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
5 members taken

JUNIOR ENGINEER
Subject: Basic Engineering
Duration:60 mins
Total Questions:40
BSNL
171 members taken

TTA
Subject: Reasoning
Duration:40 mins
Total Questions:30
BSNL
97 members taken

TTA
Subject: General
Duration:12 mins
Total Questions:12
BSNL
194 members taken

TTA
Subject: Physics
Duration:30 mins
Total Questions:20
BSNL
149 members taken

TTA
Subject: English
Duration:5 mins
Total Questions:10
BSNL
262 members taken

TTA
Subject: Electronics
Duration:40 mins
Total Questions:25
BSNL
295 members taken

TTA
Subject: Electronics
Duration:25 mins
Total Questions:20
BSNL
336 members taken

SCIENTIST
Subject: Digital electronics
Duration:15 mins
Total Questions:10
ISRO
105 members taken

CGL
Subject: aptitude
Duration:25 mins
Total Questions:16
SSC
41 members taken