TECH MAHINDRA
Subject: Reasoning
Duration:15 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
32 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: English
Duration:11 mins
Total Questions:11
TECH MAHINDRA
28 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: aptitude
Duration:20 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
10 members taken