TECH MAHINDRA
Subject: Reasoning
Duration:15 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
39 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: English
Duration:11 mins
Total Questions:11
TECH MAHINDRA
33 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: aptitude
Duration:20 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
12 members taken