TECH MAHINDRA
Subject: Reasoning
Duration:15 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
23 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: English
Duration:11 mins
Total Questions:11
TECH MAHINDRA
20 members taken

TECH MAHINDRA
Subject: aptitude
Duration:20 mins
Total Questions:10
TECH MAHINDRA
6 members taken